Polityka prywatności

1. DANE ADMINISTRATORA DANYCH

Nazwa firmy: Eduardo Arturo Aranguren (zwana dalej „Firmą” lub „Odpowiedzialnym”). CIF: X-8699860-H Adres: Avda. Costa Blanca, 129, Local 6, Playa San Juan, Alicante (03540) Telefon: 633 395 402 E-mail w sprawie komunikacji dotyczącej ochrony danych: info@hometarget.es

1.1. Obowiązujące przepisy

Nasza polityka prywatności została opracowana zgodnie z unijnym ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. swobodnego przepływu takich danych i która uchyla dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w zakresie, w jakim nie jest sprzeczna z tym rozporządzeniem, przepisami hiszpańskich ram prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.

Przekazując nam swoje dane oświadczasz, że zapoznałeś się z niniejszą polityką prywatności i wyrażasz wyraźną i jednoznaczną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z celami i warunkami tutaj wyrażonymi.

Firma może zmodyfikować niniejszą politykę prywatności, aby dostosować ją do nowych przepisów, orzecznictwa lub interpretacji Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych. Niniejsze warunki prywatności mogą być uzupełnione o Notę prawną, Politykę dotyczącą plików cookie oraz Ogólne warunki, które w stosownych przypadkach są gromadzone dla określonych produktów lub usług, jeśli taki dostęp wiąże się ze specjalizacją w zakresie ochrony danych osobowych.

1.2. Inspektor Ochrony Danych

Spółka nie posiada Inspektora Ochrony Danych.

2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

- Dostarczyć Państwu informacji dotyczących produktów i usług oferowanych przez naszą firmę, które są wyszczególnione na tej stronie internetowej i które mogą skierować Państwa do profesjonalistów w dziedzinie usług związanych z nieruchomościami

- Przeprowadzić kontraktację naszych usług, akceptując odpowiedni budżet/zamówienie i/lub podpisując umowę handlową.

- Wysyłać Ci e-mailem i/lub pocztą aktualności i aktualizacje naszego podmiotu, a także aktualizacje naszego katalogu produktów i usług.

-Zarządzanie użytkownikami strony internetowej oraz, w stosownych przypadkach, aktywacja i administrowanie rejestracją jako użytkownik w zastrzeżonym obszarze strony internetowej.

- Kieruj prośby o informacje, sugestie i skargi od zainteresowanych stron w celu zarządzania nimi i rozwiązywania.

- Informowania Cię na bieżąco, za pomocą środków elektronicznych lub urządzeń mobilnych, o wszelkich informacjach, które mogą Cię zainteresować;

-Zarządzaj wysyłaniem Newslettera do użytkowników, którzy go subskrybują.

2.1. Okres przechowywania Twoich danych

Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres czasu, który jest zasadnie niezbędny, biorąc pod uwagę potrzeby odpowiedzi na pojawiające się pytania lub rozwiązania problemów, wprowadzenia ulepszeń, aktywacji usług i spełnienia wymagań obowiązujących przepisów prawa. Oznacza to, że możesz przechowywać dane osobowe przez rozsądny okres nawet po zaprzestaniu korzystania z STRONY.

W przypadku zapisów Twoje dane osobowe będziemy przechowywać od momentu wyrażenia przez Ciebie zgody do momentu jej odwołania lub żądania ograniczenia przetwarzania. W takich przypadkach będziemy blokować Twoje dane przez wymagany prawem okres.

3. LEGITYMACJA I ZBIERANE DANE

Zasadność przetwarzania Twoich danych to wyraźna zgoda udzielona w drodze pozytywnej i potwierdzającej czynności (wypełnienie odpowiedniego formularza i zaznaczenie pola akceptacji niniejszej polityki) w momencie przekazania nam Twoich danych osobowych.

3.1. Zgoda na przetwarzanie Twoich danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników i/lub Klientów są lit. a), b) i c) pkt 1 art. 6 Rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia.

- Użytkownik i/lub Klient wyrazili wyraźną zgodę na opisane cele wymagające przetwarzania danych Użytkownika i/lub Klienta, a także, w kontekście stosunku umownego lub przedumownego, na rozpatrzenie ich prośby o informacji i/lub realizacji świadczenia usługi.

-Użytkownik i/lub Klient wyraził swoją wyraźną zgodę w drodze pozytywnej i potwierdzającej czynności (wypełnienie odpowiedniego formularza i zaznaczenie pola akceptacji niniejszej polityki), przekazując nam swoje dane osobowe.

3.2. Kategorie danych

Gromadzone dane dotyczą kategorii danych identyfikacyjnych, takich jak: imię i nazwisko, telefon, adres pocztowy, firma, e-mail, a także adres IP, z którego uzyskujesz dostęp do formularza zbierania danych.

4. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

W ramach naszego zobowiązania do zagwarantowania bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych informujemy, że podjęliśmy niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych osobowych i zapobieżenia ich zmianie, utracie, przetwarzaniu lub nieupoważnionemu dostępowi. uwzględniając stan techniki, charakter przechowywanych danych oraz zagrożenia, na jakie są one narażone, zgodnie z art. 32 unijnego RODO 679/2016.

5. PRZESYŁANIE DANYCH

Żadne przesyłanie danych ani międzynarodowe przesyłanie danych nie jest zamierzone, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez przepisy podatkowe, handlowe i telekomunikacyjne, a także w przypadkach, gdy wymaga tego organ sądowy.

6. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Każda zainteresowana osoba ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzamy dotyczące jej dane osobowe. Zainteresowane osoby mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także żądania sprostowania niedokładnych danych lub, w stosownych przypadkach, żądania ich usunięcia, gdy między innymi dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały Zebrane. W pewnych okolicznościach zainteresowane strony mogą żądać ograniczenia przetwarzania ich danych, w takim przypadku będziemy je przechowywać wyłącznie w celu dochodzenia lub obrony roszczeń. Z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją zainteresowane osoby mogą wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych. Administrator danych zaprzestanie przetwarzania danych, z wyjątkiem ważnych prawnie uzasadnionych przyczyn, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługują Ci następujące prawa: prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub usunięcia, prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania , prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody.

6.1. Jak mogę skorzystać ze swoich praw?

Aby skorzystać ze swoich praw, należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną, prosząc o formularz odpowiadający wykonaniu wybranego prawa. Opcjonalnie możesz skontaktować się z właściwym organem nadzorczym w celu uzyskania dodatkowych informacji o swoich prawach. Dane kontaktowe do realizacji Twoich praw to numer telefonu 633 395 402 oraz adres e-mail: info@hometarget.es . Nie zapomnij dołączyć kopii dokumentu, który pozwoli nam Cię zidentyfikować.

7. ZGODA NA WYSYŁANIE KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Podobnie i zgodnie z przepisami ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, wypełniając formularz zbierania danych i zaznaczając odpowiednie pole „Akceptuję„ wysyłanie wiadomości elektronicznych ”, jesteś wyrażenie wyraźnej zgody na przesyłanie informacji o Spółce na Twój adres e-mail, telefon, faks lub inną drogą elektroniczną.

Zapisz się do naszego newslettera

WhatsApp